Принципи діяльності БО “Фонд Боярської громади”

У своїй діяльності Фонд Боярської громади керується такими принципами:

– Український патріотизм і Незалежність України.

– Розвиток громад і територій Боярки та Боярської ОТГ.

– Конструктивна співпраця з органами місцевого самоврядування.

– Підтримка громадських ініціатив, соціальних проєктів, корисних справ та прогресивних починань.

– Повна нейтральність та рівновіддаленість від усіх політичних сил.

– Приймання пожертв від усіх охочих, незалежно від політичних чи релігійних уподобань, національної приналежності та особистих переконань.
Довідка про неприбутковість БО “Фонд Боярської громади”
Витяг із Статуту Фонду Боярської громади

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ФОНД БОЯРСЬКОЇ ГРОМАДИ»

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Благодійна організація «Фонд Боярської громади» (надалі – Організація) є благодійним фондом, що діє на підставі Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», чинного законодавства та цього Статуту.
1.2.Організація діє на засадах законності, гуманності, спільних інтересів і рівності прав учасників благодійної діяльності, гласності, добровільності та самоврядування.
1.7.Організація діє на території України. Діяльність Організації може поширюватися на територію інших держав світу в порядку, визначеному законодавством відповідних держав.
1.8.Найменування Організації:
1.8.1.українською мовою: Благодійна організація «Фонд Боярської громади», скорочені найменування: БО «Фонд Боярської громади», БО «ФБГ»;
1.8.2. англійською мовою: Charitable organization «Boyarka Community Foundation», скорочені найменування: СО «Boyarka Community Foundation», СО «BCF».
1.9.Розташування керівних органів Організації: місто Боярка Київської області.

2.МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА СТАТУТНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1.Мета діяльності Організації – провадження благодійної діяльності в суспільних інтересах, зокрема для розвитку територіальної громади міста Боярка, Боярської міської об’єднаної територіальної громади та прилеглих населених пунктів (далі – Громада) та допомоги її жителям.
2.2.Організація не має на меті одержання й розподіл прибутку серед її засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Організації.
2.3.Предметом діяльності Організації задля досягнення статутної мети та виконання завдань в установленому законодавством порядку є:
2.3.1.діяльність у сферах: 1) освіта; 2) охорона здоров’я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка й піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги й подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука й наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини й громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток громади; 12) розвиток міжнародної співпраці; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки та підвищення конкурентоспроможності Громади; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища Громади; 15) сприяння мобілізаційній готовності захисту Громади у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
2.3.2.популяризація діяльності Організації, поширення інформації та пропагування своїх ідей, мети, завдань, найменування та символіки;
2.3.3.отримання й безоплатне розповсюдження матеріальної, фінансової гуманітарної, технічної та іншої допомоги;
2.3.4.організація збору пожертв і добровільних внесків у грошовій і речовій формах від резидентів України та нерезидентів;
2.3.1.об’єднання зусиль громадян, бізнесу та влади задля розвитку Громади та підтримки її жителів; залучення до благодійної діяльності підприємців, представників влади, представників громадських організацій та широкої громадськості шляхом сприяння налагодженню ефективного суспільного діалогу між бізнесом, владою й громадою.
2.3.2.надання та отримання матеріальної допомоги, підтримка неприбуткових організацій, ініціативних груп та осіб, що беруть участь у виконанні проєктів і програм, пов’язаних з метою діяльності Організації;
2.3.3.виконання цільових благодійних програм та проєктів;
2.3.4.здійснення інформаційно-просвітницької діяльності;
2.3.5.підтримка меценатської діяльності у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки й наукових досліджень;
2.3.6.встановлення і розвиток гуманітарних зв’язків, сприяння співпраці між громадянами, які представляють різні етнічні культурні та конфесійні групи;
2.3.7.обмін інформацією, заходами, результатами реалізації програм (проєктів), спеціалістами й волонтерами з організаціями в Україні та інших державах;
2.4.Для виконання своєї мети й відповідно до законодавства України Організація виконує такі основні завдання:
2.4.1.сприяння місцевим, регіональним, загальнодержавним і міжнародним програмам та проєктам, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища жителів Громади;
2.4.2.залучення інвестицій, грантів, матеріальної та нематеріальної допомоги, пов’язаних з метою Організації;
2.4.3.проведення благодійних масових заходів, благодійних лотерей, фестивалів, концертів, ярмарок, аукціонів з реалізації майна й пожертв, які надійшли від благодійників, та інших благодійних заходів у встановленому законодавством порядку;
2.4.4.розробка та реалізація благодійних програм, проєктів, акцій, заходів та інших заходів задля реалізації мети Організації;
2.4.5.сприяння подоланню бідності, соціальному захисту, розвитку соціального забезпечення, поліпшенню доступу до якісних соціальних послуг та участь у наданні соціальних послуг мешканцям громад, іншим неприбутковим організаціям, а також особам, що беруть участь у програмах і проєктах, пов’язаних з метою діяльності Організації, працюють з бенефіціарами та діють у сфері діяльності Організації, у тому числі надання грантів;
2.4.6.поліпшення умов життя і стану здоров’я бенефіціарів, зокрема, сиріт, дітей із багатодітних і нужденних сімей, а також інших вразливих груп населення;
2.4.7.надання допомоги особам, постраждалим від наслідків стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, збройних та соціальних конфліктів, нещасних випадків, пошестей, та інших подібних подій;
2.4.8.надання допомоги біженцям, вимушено переміщеним особам та особам, що перебувають у складних життєвих обставинах;
2.4.9.сприяння соціальній, професійній і психологічній реабілітації ветеранів, безробітних, хворих, сиріт, осіб з інвалідністю, представників інших вразливих категорій;
2.4.10.організація та проведення круглих столів, зборів, семінарів, конкурсів, змагань, зльотів, конференцій, громадських обговорень та інших заходів задля виконання цілей та завдань Організації;
2.4.11.сприяння розвитку культури й мистецтва, підтримка талановитих членів громади, зокрема творчої молоді. Сприяння проведенню фестивалів, концертів, художніх читань, вечорів пам’яті, зустрічей з митцями та інших культурних заходів;
2.4.12. сприяння розвитку громадянської свідомості, соціальної активності та патріотизму членів Громади, зокрема підлітків та молоді;
2.4.13.організація та проведення конкурсів соціальних проєктів, ярмарок ідей та інших заходів з виявлення та реалізації громадських ініціатив; фінансування проєктів-переможців;
2.4.14.провадження діяльності з організації відпочинку та оздоровлення дітей, у тому числі за кордоном; сприяння сімейному відпочинку, організації дозвілля дітей та молоді у тому числі у формі таборів відпочинку;
2.4.15.сприяння розвитку видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури;
2.4.16.сприяння збереженню історичної спадщини, охороні й збереженню пам’яток культури та історії, історико-культурного середовища, місць поховання; проведенню заходів з популяризації історії Боярки та прилеглих населених пунктів;
2.4.17.сприяння розвитку культурного й духовного середовища, реалізації творчого, організаційного, інтелектуального та іншого потенціалу членів Громади, зокрема підлітків та молоді;
2.4.18.сприяння розвиткові освіти, науки та виконанню суміжних проєктів та програм, пов’язаних з метою Організації;
2.4.19.сприяння розвиткові охорони здоров’я, спорту, здорового способу життя;
2.4.20.сприяння розвитку всіх видів туризму та туристичної інфраструктури; рекреаційній діяльності, облаштуванню рекреаційних територій Громади;
2.4.21.сприяння розв’язанню екологічних проблем; охороні, збереженню та захисту довкілля; екологічній просвіті; проведенню екотолок та інших заходів з екологічної тематики; боротьбі з засміченістю територій громади; сприяння запровадженню сортування та системного поводження з ТПВ, а також утилізації небезпечних відходів;
2.4.22.сприяння інклюзії в громаду мешканців із фізичними та ментальними порушеннями; ліквідації соціальної ізольованості людей з інвалідністю; впровадженню інклюзивної освіти; створенню безбар’єрного простору для маломобільних груп населення;
2.4.23.сприяння в проведенні патріотичних, соціальних, фінансових, психологічних, спортивних, виховних, туристичних та культурно-освітніх заходів для членів Громади, зокрема для дітей, підлітків та молоді;
2.4.24.надання допомоги в захисті тварин; регулюванні чисельності безпритульних тварин; стерилізації, кліпсуванні та вакцинації; профілактиці хвороб та пошестей;
2.4.25. проведення різних форм соціологічних досліджень; системне вивчення громадської думки, виявляння соціальних ініціатив, потреб та запитів щодо конкретних сфер життя;
2.4.26.сприяння проведенню наукових досліджень і розробок, а також надання інформаційно-технічної підтримки організаціям, установам та окремим спеціалістам, що їх проводять;
2.4.27.проведення та допомога у фінансуванні конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів та інших заходів, досліджень і консультацій, пов’язаних зі статутними цілями й завданнями Організації;
2.4.28.сприяння захисту прав людини й громадянина та основоположних свобод; опіка й піклування, законне представництво та правова допомога;
2.4.29.надання підтримки громадським діячам, науковцям, дослідникам, іншим неприбутковим організаціям, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також особам, що беруть участь у програмах і проєктах, пов’язаних з метою діяльності Організації;
2.4.30.сприяння реалізації програм, проєктів і заходів, спрямованих на підвищення професійної компетентності членів неприбуткових організацій, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інших осіб, що працюють у соціальній сфері;

3.ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1.Відповідно до законодавства України і Статуту, Організація здійснює благодійну діяльність у таких формах:
3.1.1.розробка, фінансування і виконання благодійних програм та проєктів;
3.1.2.надання одноразової або систематичної фінансової, матеріальної, інформаційної, організаційної та іншої допомоги бенефіціарам;
3.1.3.фінансування конкретних цільових програм (проєктів) організацій, що працюють з бенефіціарами та діють у сфері діяльності Організації, у тому числі надання грантів;
3.1.4.допомога на підставі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
3.1.5.дарування або дозвіл на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності Організації;
3.1.6.надання благодійної допомоги у формі ендавменту;
3.1.7.дозвіл на використання назви і символіки Організації, інших немайнових прав Організації в порядку, встановленому законодавством;
3.1.8.надання допомоги послугами або передача результатів власної творчої діяльності;
3.1.9.прийняття на себе витрат з безоплатного, повного або часткового утримання об’єктів благодійництва і майна, що використовується для надання благодійної допомоги в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.ВИДИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1.Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:
4.1.1.безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
4.1.2.безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
4.1.3.безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
4.1.4.безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
4.1.5.благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
4.1.6.публічний збір благодійних пожертв;
4.1.7.управління благодійними ендавментами;
4.1.8.виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
4.1.9.проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом;
4.1.10.встановлення сервітутів земельних ділянок або іншого нерухомого майна на користь благодійних організацій або інших бенефіціарів за умови їх використання для цілей благодійної діяльності.
4.2.Відшкодування благодійними організаціями витрат інших бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна і майнових прав, зазначених у п. 4.1. та 4.2., визнається благодійною діяльністю.
4.3.Отримання бенефіціарами благодійної допомоги від благодійників не може бути підставою для обмеження чи припинення будь-яких інших видів допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України.
4.4.Застосування Організацією додаткових видів благодійної діяльності та особливостей регулювання певних видів благодійної діяльності згідно із змінами у законодавстві.

5.ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1.Для здійснення вказаних видів статутної діяльності Організація має право в установленому порядку:
5.1.1.укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Організації з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, громадянами та об’єднаннями громадян;
5.1.2.представляти й захищати свої права та інтереси, права та інтереси членів Організації з питань, що стосуються статутних завдань Організації, і бенефіціарів в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, в судах, а також перед іншими фізичними і юридичними особами;
5.1.3.самостійно розв’язувати питання про надання благодійної допомоги бенефіціарам, використовувати цільові внески й пожертви, що подаються благодійниками, на реалізацію благодійних програм згідно з умовами цього пожертвування;
5.1.4.організовувати збір благодійних пожертв і внесків від юридичних і фізичних осіб, в тому числі іноземних, а також міжнародних організацій, в установленому законодавством порядку; бути одержувачем і набувачем гуманітарної допомоги;
5.1.5.створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, чия мета діяльності не суперечить статутній меті Організації; здійснювати спільну благодійну діяльність, а також мати інші права згідно із законом;
5.1.6.засновувати підприємства, установи, організації, створювати й утримувати освітні та інші заклади у визначеному законодавством України порядку;
5.1.7.засновувати засоби масової інформації, а також бути суб’єктом видавничої діяльності без мети одержання прибутку;
5.1.8.популяризувати свої найменування, ідеї, статутні завдання та символіку;
5.1.9.встановлювати почесні відзнаки й винагороди Організації для осіб, які мають заслуги в здійсненні статутних завдань Організації;
5.1.10.сприяти спорудженню, утриманню, реставрації і ремонту об’єктів, що використовуються згідно зі статутними завданнями Організації;
5.1.11.здійснювати благодійні програми і проєкти самостійно або разом з іншими благодійниками; бути засновником або членом асоціацій та інших добровільних об’єднань, що мають за мету сприяння виконанню статутних завдань Організації;
5.1.12.самостійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти та обсяг благодійної допомоги;
5.1.13.одержувати від органів державної влади та місцевого самоврядування інформацію, необхідну для досягнення мети та завдань Організації;
5.1.14.надавати послуги (виконувати роботи), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку;
5.1.15.організовувати соціальні, культурні заходи, акції;
5.1.16.організовувати дозвілля дітей, молоді, малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей, сімей з прийомними та усиновленими дітьми;
5.1.17.організовувати роботу волонтерів;
5.1.18.виробляти, видавати та поширювати друковану, кіно-, відео-, радіо-, аудіо-, фотопродукцію, в тому числі сувенірну продукцію, з метою просування та популяризації видатних особистостей, популяризації програм соціальної, культурної діяльності, передбаченої цим Статутом та чинним законодавством України, духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства;
5.1.19.надавати допомогу закладам соціальної, культурної, духовної інфраструктури та сфери охорони здоров’я;
5.1.20.надавати допомогу інститутам громадянського суспільства та ініціативним групам;
5.1.21.реалізовувати спільні проєкти та обмінюватися інформацією з фахівцями та організаціями інших країн задля досягнення мети та завдань Організації.

6.УМОВИ Й ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1.Членами Організації можуть бути її засновники, інші громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які досягли 18-річного віку, а також юридичні особи приватного права, діяльність яких сприяє виконанню статутних завдань Організації.
6.2.Умовою прийняття в члени Організації є підтримка статутної мети й завдань Організації, виконання Статуту та рішень органів управління Організації.
6.3.Фізичні та юридичні особи, які зробили значний внесок у діяльність Організації і підтримку її статутних завдань, можуть одержати статус почесних членів на підставі рішення загальних зборів за поданням Наглядової ради або трьох членів Організації. Почесні члени мають право дорадчого голосу в органах управління Організації.
6.4.Вступ у члени Організації відбувається на підставі письмової заяви особи, а також рекомендацій принаймні двох членів Організації. Випробувальний термін кандидата в члени організації становить один рік. Рішення про прийняття в члени Організації або відмову в прийнятті ухвалює Правління. Скарги, пов’язані з відмовою у прийнятті члена розглядаються протягом одного місяця.
6.5.Юридична особа додає до заяви копію документа про її реєстрацію, а також рішення її керівного органу про вступ у члени Організації. В рішенні має бути вказана особа, яка виконуватиме обов’язки представника юридичної особи в органах управління.
6.6.Припинення членства в Організації може бути добровільним або примусовим. Членство припиняється на підставі письмової заяви фізичної особи або рішення керівного органу юридичної особи.
6.7.Примусове припинення членства відбувається у випадку:
6.7.1.неодноразового порушення вимог Статуту Організації;
6.7.2.вчинення діяльності, несумісної з метою та статутними завданнями Організації;
6.7.3.вчинення дій, що дискредитують Організацію, завдають їй майнову чи немайнову шкоду;
6.7.4.неучасті у голосуванні в органах управління Організації особисто або через представника протягом року.
6.8.Рішення про примусове припинення членства Організації приймає Правління. Член Організації, щодо якого розглядається питання про припинення членства, участі в голосуванні не бере.
6.9.Члени Організації мають право:
6.9.1.брати участь у статутній діяльності Організації;
6.9.2.обирати та бути обраними до органів управління Організації;
6.9.3.надавати майнову та фінансову допомогу Організації;
6.9.4.звертатися до органів управління Організації із запитами щодо її статутної діяльності й отримувати усні та письмові пояснення;
6.9.5.вносити пропозиції на розгляд органів управління Організації;
6.9.6.доручати Організації представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до статутних завдань її діяльності;
6.9.7.вільно припиняти членство в Організації.
6.10.Члени Організації зобов’язані:
6.10.1.дотримуватися вимог Статуту і виконувати рішення органів управління Організації;
6.10.2.сприяти Організації в здійсненні її завдань і функцій, в тому числі шляхом участі у благодійній діяльності Організації;
6.10.3.дотримуватися вимог органів управління Організації щодо порядку та умов використання інформації, яка є конфіденційною;
6.10.4.подавати необхідну для виконання статутних завдань Організації інформацію;
6.10.5. пропагувати мету та статутні завдання Організації.

Пункти з 7 по 16 скорочені