Структура органів управління БО «Фонд Боярської громади»

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Найвищим органом управління Організації є Загальні збори, які здійснюють свої повноваження відповідно до Статуту.

Виконавчим органом Організації є Правління Організації. Адміністративно-виконавчим органом – Адміністративний апарат Організації, що складається з Виконавчого директора та працівників Адміністративного апарату Організації. За відсутності Адміністративного апарату, його функції виконує Правління.

Контролюючим та дорадчим органом Організації є Наглядова рада.

Членами правління, Адміністративного апарату та Наглядової ради не можуть бути керівники політичних партій та партійних осередків, перші особи органів місцевого самоврядування (міський голова та його заступники, секретар ради, керуючий справами), депутати всіх рівнів.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Вищим органом управління Організації є Загальні збори, що скликаються за необхідністю, але не рідше одного разу протягом календарного року.

Загальні збори є правочинними, якщо на них присутні не менш, ніж 2/3 членів Організації або їх представників.

Рішення Загальних зборів приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю членів Організації, присутніх на загальних зборах. Рішення Загальних зборів оформлюються протоколом, який підписує голова Правління або обраний Загальними зборами секретар.

Виключними повноваженнями Загальних зборів є:

 • затвердження Статуту Організації, а також змін і доповнень до Статуту;
 • затвердження основних напрямів діяльності та благодійних програм Організації;
 • обрання і відкликання членів Правління та Наглядової ради Організації;
 • ухвалення рішення про припинення Організації;
 • здійснення права власності на майно Організації, делегування повноваження щодо управління майном Організації іншим органам управління;
 • розгляд та затвердження звітів Наглядової ради, зокрема, щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна Організації;
 • розгляд інших питань діяльності Організації, якщо це не віднесено до компетенції інших органів управління Організації.

ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

Правління є постійним виконавчим органом управління Організації, що здійснює управління діяльністю Організації у період між Загальними зборами та обирається Загальними зборами Працівники не можуть бути членами Правління Організації. Члени Правління Організації здійснюють свою діяльність на громадських засадах.

До основних повноважень Правління відноситься:

 • управління діяльністю Організації у період між Загальними зборами та забезпечення виконання статутної мети та завдань Організації та рішень Загальних зборів;
 • підготовка проєктів положень, рішень Загальних зборів Організації, інших документів та їх подання на розгляд Правління;
 • здійснення управління коштами та майном Організації в період між черговими Загальними зборами відповідно до делегованих повноважень;

АДМІНІСТРАТИВНО-ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ОРГАНІЗАЦІЇ

Адміністративно-виконавчий орган Організації складається з Виконавчого директора та Працівників. За відсутності Апарату його функції виконує відповідно Голова правління та члени правління Організації.

НАГЛЯДОВА РАДА ОРГАНІЗАЦІЇ

Наглядова рада має контрольні та консультативні повноваження щодо діяльності Організації відповідно до вимог законодавства і Статуту.

Наглядова рада здійснює перевірку діяльності Організації на відповідність її меті та статутним завданням, контроль фінансової діяльності Організації, а також створених Організацією підприємств, установ та організацій та звітує Загальним зборам щодо контролю за цільовим використанням коштів та майна Організації.

Наглядова рада має повноваження:

 • ініціювати, в тому числі із залученням аудиторів, проведення комплексних чи спеціальних перевірок фінансової діяльності Організації, здійснення розгляду та затвердження аудиторських звітів;
 • одержувати від членів Правління, Працівників та членів Організації будь-яку інформацію про фінансову діяльність, в тому числі про залучення і використання майна;
 • ініціювати проведення позачергових засідань загальних зборів і Правління;
 • надавати на розгляд Правління рекомендації щодо будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації;
 • надавати допомогу у пошуку джерел фінансування Організації.