Витяг із Статуту Фонду Боярської громади

image_pdfimage_print

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ФОНД БОЯРСЬКОЇ ГРОМАДИ»

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Благодійна організація «Фонд Боярської громади» (надалі – Організація) є благодійним фондом, що діє на підставі Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», чинного законодавства та цього Статуту.
1.2.Організація діє на засадах законності, гуманності, спільних інтересів і рівності прав учасників благодійної діяльності, гласності, добровільності та самоврядування.
1.7.Організація діє на території України. Діяльність Організації може поширюватися на територію інших держав світу в порядку, визначеному законодавством відповідних держав.
1.8.Найменування Організації:
1.8.1.українською мовою: Благодійна організація «Фонд Боярської громади», скорочені найменування: БО «Фонд Боярської громади», БО «ФБГ»;
1.8.2. англійською мовою: Charitable organization «Boyarka Community Foundation», скорочені найменування: СО «Boyarka Community Foundation», СО «BCF».
1.9.Розташування керівних органів Організації: місто Боярка Київської області.

2.МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА СТАТУТНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1.Мета діяльності Організації – провадження благодійної діяльності в суспільних інтересах, зокрема для розвитку територіальної громади міста Боярка, Боярської міської об’єднаної територіальної громади та прилеглих населених пунктів (далі – Громада) та допомоги її жителям.
2.2.Організація не має на меті одержання й розподіл прибутку серед її засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Організації.
2.3.Предметом діяльності Організації задля досягнення статутної мети та виконання завдань в установленому законодавством порядку є:
2.3.1.діяльність у сферах: 1) освіта; 2) охорона здоров’я; 3) екологія, охорона довкілля та захист тварин; 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 5) опіка й піклування, законне представництво та правова допомога; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги й подолання бідності; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 8) наука й наукові дослідження; 9) спорт і фізична культура; 10) права людини й громадянина та основоположні свободи; 11) розвиток громади; 12) розвиток міжнародної співпраці; 13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки та підвищення конкурентоспроможності Громади; 14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища Громади; 15) сприяння мобілізаційній готовності захисту Громади у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
2.3.2.популяризація діяльності Організації, поширення інформації та пропагування своїх ідей, мети, завдань, найменування та символіки;
2.3.3.отримання й безоплатне розповсюдження матеріальної, фінансової гуманітарної, технічної та іншої допомоги;
2.3.4.організація збору пожертв і добровільних внесків у грошовій і речовій формах від резидентів України та нерезидентів;
2.3.1.об’єднання зусиль громадян, бізнесу та влади задля розвитку Громади та підтримки її жителів; залучення до благодійної діяльності підприємців, представників влади, представників громадських організацій та широкої громадськості шляхом сприяння налагодженню ефективного суспільного діалогу між бізнесом, владою й громадою.
2.3.2.надання та отримання матеріальної допомоги, підтримка неприбуткових організацій, ініціативних груп та осіб, що беруть участь у виконанні проєктів і програм, пов’язаних з метою діяльності Організації;
2.3.3.виконання цільових благодійних програм та проєктів;
2.3.4.здійснення інформаційно-просвітницької діяльності;
2.3.5.підтримка меценатської діяльності у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки й наукових досліджень;
2.3.6.встановлення і розвиток гуманітарних зв’язків, сприяння співпраці між громадянами, які представляють різні етнічні культурні та конфесійні групи;
2.3.7.обмін інформацією, заходами, результатами реалізації програм (проєктів), спеціалістами й волонтерами з організаціями в Україні та інших державах;
2.4.Для виконання своєї мети й відповідно до законодавства України Організація виконує такі основні завдання:
2.4.1.сприяння місцевим, регіональним, загальнодержавним і міжнародним програмам та проєктам, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища жителів Громади;
2.4.2.залучення інвестицій, грантів, матеріальної та нематеріальної допомоги, пов’язаних з метою Організації;
2.4.3.проведення благодійних масових заходів, благодійних лотерей, фестивалів, концертів, ярмарок, аукціонів з реалізації майна й пожертв, які надійшли від благодійників, та інших благодійних заходів у встановленому законодавством порядку;
2.4.4.розробка та реалізація благодійних програм, проєктів, акцій, заходів та інших заходів задля реалізації мети Організації;
2.4.5.сприяння подоланню бідності, соціальному захисту, розвитку соціального забезпечення, поліпшенню доступу до якісних соціальних послуг та участь у наданні соціальних послуг мешканцям громад, іншим неприбутковим організаціям, а також особам, що беруть участь у програмах і проєктах, пов’язаних з метою діяльності Організації, працюють з бенефіціарами та діють у сфері діяльності Організації, у тому числі надання грантів;
2.4.6.поліпшення умов життя і стану здоров’я бенефіціарів, зокрема, сиріт, дітей із багатодітних і нужденних сімей, а також інших вразливих груп населення;
2.4.7.надання допомоги особам, постраждалим від наслідків стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, збройних та соціальних конфліктів, нещасних випадків, пошестей, та інших подібних подій;
2.4.8.надання допомоги біженцям, вимушено переміщеним особам та особам, що перебувають у складних життєвих обставинах;
2.4.9.сприяння соціальній, професійній і психологічній реабілітації ветеранів, безробітних, хворих, сиріт, осіб з інвалідністю, представників інших вразливих категорій;
2.4.10.організація та проведення круглих столів, зборів, семінарів, конкурсів, змагань, зльотів, конференцій, громадських обговорень та інших заходів задля виконання цілей та завдань Організації;
2.4.11.сприяння розвитку культури й мистецтва, підтримка талановитих членів громади, зокрема творчої молоді. Сприяння проведенню фестивалів, концертів, художніх читань, вечорів пам’яті, зустрічей з митцями та інших культурних заходів;
2.4.12. сприяння розвитку громадянської свідомості, соціальної активності та патріотизму членів Громади, зокрема підлітків та молоді;
2.4.13.організація та проведення конкурсів соціальних проєктів, ярмарок ідей та інших заходів з виявлення та реалізації громадських ініціатив; фінансування проєктів-переможців;
2.4.14.провадження діяльності з організації відпочинку та оздоровлення дітей, у тому числі за кордоном; сприяння сімейному відпочинку, організації дозвілля дітей та молоді у тому числі у формі таборів відпочинку;
2.4.15.сприяння розвитку видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури;
2.4.16.сприяння збереженню історичної спадщини, охороні й збереженню пам’яток культури та історії, історико-культурного середовища, місць поховання; проведенню заходів з популяризації історії Боярки та прилеглих населених пунктів;
2.4.17.сприяння розвитку культурного й духовного середовища, реалізації творчого, організаційного, інтелектуального та іншого потенціалу членів Громади, зокрема підлітків та молоді;
2.4.18.сприяння розвиткові освіти, науки та виконанню суміжних проєктів та програм, пов’язаних з метою Організації;
2.4.19.сприяння розвиткові охорони здоров’я, спорту, здорового способу життя;
2.4.20.сприяння розвитку всіх видів туризму та туристичної інфраструктури; рекреаційній діяльності, облаштуванню рекреаційних територій Громади;
2.4.21.сприяння розв’язанню екологічних проблем; охороні, збереженню та захисту довкілля; екологічній просвіті; проведенню екотолок та інших заходів з екологічної тематики; боротьбі з засміченістю територій громади; сприяння запровадженню сортування та системного поводження з ТПВ, а також утилізації небезпечних відходів;
2.4.22.сприяння інклюзії в громаду мешканців із фізичними та ментальними порушеннями; ліквідації соціальної ізольованості людей з інвалідністю; впровадженню інклюзивної освіти; створенню безбар’єрного простору для маломобільних груп населення;
2.4.23.сприяння в проведенні патріотичних, соціальних, фінансових, психологічних, спортивних, виховних, туристичних та культурно-освітніх заходів для членів Громади, зокрема для дітей, підлітків та молоді;
2.4.24.надання допомоги в захисті тварин; регулюванні чисельності безпритульних тварин; стерилізації, кліпсуванні та вакцинації; профілактиці хвороб та пошестей;
2.4.25. проведення різних форм соціологічних досліджень; системне вивчення громадської думки, виявляння соціальних ініціатив, потреб та запитів щодо конкретних сфер життя;
2.4.26.сприяння проведенню наукових досліджень і розробок, а також надання інформаційно-технічної підтримки організаціям, установам та окремим спеціалістам, що їх проводять;
2.4.27.проведення та допомога у фінансуванні конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів та інших заходів, досліджень і консультацій, пов’язаних зі статутними цілями й завданнями Організації;
2.4.28.сприяння захисту прав людини й громадянина та основоположних свобод; опіка й піклування, законне представництво та правова допомога;
2.4.29.надання підтримки громадським діячам, науковцям, дослідникам, іншим неприбутковим організаціям, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також особам, що беруть участь у програмах і проєктах, пов’язаних з метою діяльності Організації;
2.4.30.сприяння реалізації програм, проєктів і заходів, спрямованих на підвищення професійної компетентності членів неприбуткових організацій, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, засобів масової інформації, інших осіб, що працюють у соціальній сфері;

3.ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1.Відповідно до законодавства України і Статуту, Організація здійснює благодійну діяльність у таких формах:
3.1.1.розробка, фінансування і виконання благодійних програм та проєктів;
3.1.2.надання одноразової або систематичної фінансової, матеріальної, інформаційної, організаційної та іншої допомоги бенефіціарам;
3.1.3.фінансування конкретних цільових програм (проєктів) організацій, що працюють з бенефіціарами та діють у сфері діяльності Організації, у тому числі надання грантів;
3.1.4.допомога на підставі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
3.1.5.дарування або дозвіл на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності Організації;
3.1.6.надання благодійної допомоги у формі ендавменту;
3.1.7.дозвіл на використання назви і символіки Організації, інших немайнових прав Організації в порядку, встановленому законодавством;
3.1.8.надання допомоги послугами або передача результатів власної творчої діяльності;
3.1.9.прийняття на себе витрат з безоплатного, повного або часткового утримання об’єктів благодійництва і майна, що використовується для надання благодійної допомоги в порядку, встановленому чинним законодавством.

4.ВИДИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
4.1.Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:
4.1.1.безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;
4.1.2.безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;
4.1.3.безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;
4.1.4.безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
4.1.5.благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;
4.1.6.публічний збір благодійних пожертв;
4.1.7.управління благодійними ендавментами;
4.1.8.виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;
4.1.9.проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом;
4.1.10.встановлення сервітутів земельних ділянок або іншого нерухомого майна на користь благодійних організацій або інших бенефіціарів за умови їх використання для цілей благодійної діяльності.
4.2.Відшкодування благодійними організаціями витрат інших бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна і майнових прав, зазначених у п. 4.1. та 4.2., визнається благодійною діяльністю.
4.3.Отримання бенефіціарами благодійної допомоги від благодійників не може бути підставою для обмеження чи припинення будь-яких інших видів допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України.
4.4.Застосування Організацією додаткових видів благодійної діяльності та особливостей регулювання певних видів благодійної діяльності згідно із змінами у законодавстві.

5.ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1.Для здійснення вказаних видів статутної діяльності Організація має право в установленому порядку:
5.1.1.укладати договори та інші правочини з метою виконання статутних завдань Організації з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, громадянами та об’єднаннями громадян;
5.1.2.представляти й захищати свої права та інтереси, права та інтереси членів Організації з питань, що стосуються статутних завдань Організації, і бенефіціарів в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, в судах, а також перед іншими фізичними і юридичними особами;
5.1.3.самостійно розв’язувати питання про надання благодійної допомоги бенефіціарам, використовувати цільові внески й пожертви, що подаються благодійниками, на реалізацію благодійних програм згідно з умовами цього пожертвування;
5.1.4.організовувати збір благодійних пожертв і внесків від юридичних і фізичних осіб, в тому числі іноземних, а також міжнародних організацій, в установленому законодавством порядку; бути одержувачем і набувачем гуманітарної допомоги;
5.1.5.створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, чия мета діяльності не суперечить статутній меті Організації; здійснювати спільну благодійну діяльність, а також мати інші права згідно із законом;
5.1.6.засновувати підприємства, установи, організації, створювати й утримувати освітні та інші заклади у визначеному законодавством України порядку;
5.1.7.засновувати засоби масової інформації, а також бути суб’єктом видавничої діяльності без мети одержання прибутку;
5.1.8.популяризувати свої найменування, ідеї, статутні завдання та символіку;
5.1.9.встановлювати почесні відзнаки й винагороди Організації для осіб, які мають заслуги в здійсненні статутних завдань Організації;
5.1.10.сприяти спорудженню, утриманню, реставрації і ремонту об’єктів, що використовуються згідно зі статутними завданнями Організації;
5.1.11.здійснювати благодійні програми і проєкти самостійно або разом з іншими благодійниками; бути засновником або членом асоціацій та інших добровільних об’єднань, що мають за мету сприяння виконанню статутних завдань Організації;
5.1.12.самостійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти та обсяг благодійної допомоги;
5.1.13.одержувати від органів державної влади та місцевого самоврядування інформацію, необхідну для досягнення мети та завдань Організації;
5.1.14.надавати послуги (виконувати роботи), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку;
5.1.15.організовувати соціальні, культурні заходи, акції;
5.1.16.організовувати дозвілля дітей, молоді, малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей, сімей з прийомними та усиновленими дітьми;
5.1.17.організовувати роботу волонтерів;
5.1.18.виробляти, видавати та поширювати друковану, кіно-, відео-, радіо-, аудіо-, фотопродукцію, в тому числі сувенірну продукцію, з метою просування та популяризації видатних особистостей, популяризації програм соціальної, культурної діяльності, передбаченої цим Статутом та чинним законодавством України, духовного розвитку, розвитку громадянського суспільства;
5.1.19.надавати допомогу закладам соціальної, культурної, духовної інфраструктури та сфери охорони здоров’я;
5.1.20.надавати допомогу інститутам громадянського суспільства та ініціативним групам;
5.1.21.реалізовувати спільні проєкти та обмінюватися інформацією з фахівцями та організаціями інших країн задля досягнення мети та завдань Організації.

6.УМОВИ Й ПОРЯДОК НАБУТТЯ ЧЛЕНСТВА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1.Членами Організації можуть бути її засновники, інші громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які досягли 18-річного віку, а також юридичні особи приватного права, діяльність яких сприяє виконанню статутних завдань Організації.
6.2.Умовою прийняття в члени Організації є підтримка статутної мети й завдань Організації, виконання Статуту та рішень органів управління Організації.
6.3.Фізичні та юридичні особи, які зробили значний внесок у діяльність Організації і підтримку її статутних завдань, можуть одержати статус почесних членів на підставі рішення загальних зборів за поданням Наглядової ради або трьох членів Організації. Почесні члени мають право дорадчого голосу в органах управління Організації.
6.4.Вступ у члени Організації відбувається на підставі письмової заяви особи, а також рекомендацій принаймні двох членів Організації. Випробувальний термін кандидата в члени організації становить один рік. Рішення про прийняття в члени Організації або відмову в прийнятті ухвалює Правління. Скарги, пов’язані з відмовою у прийнятті члена розглядаються протягом одного місяця.
6.5.Юридична особа додає до заяви копію документа про її реєстрацію, а також рішення її керівного органу про вступ у члени Організації. В рішенні має бути вказана особа, яка виконуватиме обов’язки представника юридичної особи в органах управління.
6.6.Припинення членства в Організації може бути добровільним або примусовим. Членство припиняється на підставі письмової заяви фізичної особи або рішення керівного органу юридичної особи.
6.7.Примусове припинення членства відбувається у випадку:
6.7.1.неодноразового порушення вимог Статуту Організації;
6.7.2.вчинення діяльності, несумісної з метою та статутними завданнями Організації;
6.7.3.вчинення дій, що дискредитують Організацію, завдають їй майнову чи немайнову шкоду;
6.7.4.неучасті у голосуванні в органах управління Організації особисто або через представника протягом року.
6.8.Рішення про примусове припинення членства Організації приймає Правління. Член Організації, щодо якого розглядається питання про припинення членства, участі в голосуванні не бере.
6.9.Члени Організації мають право:
6.9.1.брати участь у статутній діяльності Організації;
6.9.2.обирати та бути обраними до органів управління Організації;
6.9.3.надавати майнову та фінансову допомогу Організації;
6.9.4.звертатися до органів управління Організації із запитами щодо її статутної діяльності й отримувати усні та письмові пояснення;
6.9.5.вносити пропозиції на розгляд органів управління Організації;
6.9.6.доручати Організації представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до статутних завдань її діяльності;
6.9.7.вільно припиняти членство в Організації.
6.10.Члени Організації зобов’язані:
6.10.1.дотримуватися вимог Статуту і виконувати рішення органів управління Організації;
6.10.2.сприяти Організації в здійсненні її завдань і функцій, в тому числі шляхом участі у благодійній діяльності Організації;
6.10.3.дотримуватися вимог органів управління Організації щодо порядку та умов використання інформації, яка є конфіденційною;
6.10.4.подавати необхідну для виконання статутних завдань Організації інформацію;
6.10.5. пропагувати мету та статутні завдання Організації.

Пункти з 7 по 16 скорочені